Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Προσλήψεις δασοπυροσβεστών στο Δήμο Γορτυνίας

 Προσλήψεις δασοπυροσβεστών στο Δήμο Γορτυνίας
Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών κατανεμήθηκε στο Δήμο Γορτυνίας το ποσό των 108.600 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2016.
Η πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2016 ως έσοδο και σε κωδικούς αριθμούς εξόδων για την πληρωμή δαπανών που θα προκύψουν από τις δράσεις.
Οι δράσεις του Δήμου Γορτυνίας για την πρόληψη και καταστολή φαινομένων πυρκαγιάς, θα αναπτυχθούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες εστιάζοντας σε χώρους υψηλότερης επικινδυνότητας, σε χρόνο που θα καθοριστεί σε συνάρτηση με τις προβλέψεις καιρικών φαινόμενων. Ο Δήμος βρίσκεται πάντα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πολιτικής προστασίας για αποτελεσματικότερη δράση.
Επειδή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας προτείνεται η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών, συνολικά δεκαπέντε (15) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως τρεις μήνες η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2016 ειδικοτήτων: α) ΔΕ29 οδηγών 4 άτομα β) ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων πυροπροστασίας – πυρασφάλεια 10 άτομα και γ) ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1 άτομο.
Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί:
-Στην χρήση των μέσων που διαθέτει ο Δήμος Γορτυνίας και τις απαιτούμενες εργασίες μεταφορών, -Στη συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, εγκατάσταση και πλήρωση με νερό των δεξαμενών.
-Στη βελτίωση βατότητας αγροτικών και δασικών δρόμων, -Στην αποψίλωση συγκεκριμένων χώρων.
-Φύλαξη ή παρακολούθηση χώρων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική υπηρεσία, κ.λ.π -Τον καθαρισμό από ανεξέλεγκτη ρίψη υλικών ή απορριμμάτων, κοινοχρήστων χώρων, αλσών κ.λ.
-Ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας των πέριξ χώρων προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο έτους 2016 ως εξής:
Αρ. εργαζομένων
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
4
.Ε 29 οδηγών αυτοκινήτων
Έως τρεις (3) μήνες
10
Υ.Ε. Εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας
Έως τρεις (3) μήνες
1
ΔΕ 28 χειριστών μηχανημάτων έργων
Έως τρεις (3) μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια: