Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Αυτά είναι τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη

Αυτά είναι τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη

Οι μεταβολές στα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, καθώς και στα όρια ηλικίας, περιγράφονται στην πρώτη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για το Ασφαλιστικό, -θα ακολουθήσουν αρκετές-, βάσει των δεσμεύσεων που απορρέουν από το μνημόνιο.
Στην εγκύκλιο αυτή που είναι γενικής φύσης, επαναλαμβάνεται ότι ξεκινά η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης, έτσι ώστε από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, να είναι το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
Από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες, ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».
Η εγκύκλιος του υπουργείου
Αναλυτικά, η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει:
«Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄/14.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 27 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄).
Έτσι, με την ανωτέρω διάταξη επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης, και τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄). Επίσης, με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄).
Ειδικότερα:
α. Με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ” αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης.
β. Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α΄115). Έτσι, ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του ν. 3863/2010 ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015.
γ. Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με την οποία αντικαθίσταται, αφ” ης ίσχυσε, η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προβλέπεται ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31.12.2021 στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.
δ. Με την υποπαράγραφο Ε3 προβλέπεται η σταδιακή σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (11,Α).
Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


Η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης  (ECoC) είναι μια πόλη που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περίοδο ενός χρόνου στη διάρκεια του οποίου της δίνεται η ευκαιρία να επιδείξει την πολιτιστική της ζωή και την πολιτιστική της ανάπτυξη.
Αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν χρησιμοποιήσει την χρονιά της πολιτιστικής πόλης για να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά την πολιτιστική τους βάση και, κατ’ επέκταση, την εικόνα τους στο διεθνή χώρο. 
Η έννοια της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πόλης συνελήφθη ως ένας τρόπος αλληλοπροσέγγισης των Ευρωπαίων κατοίκων και ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 1985 από το Συμβούλιο Υπουργών με πρωτοβουλία της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη. Από τότε, η πρωτοβουλία έχει καταστεί όλο και περισσότερο επιτυχής μεταξύ των Ευρωπαίων κατοίκων και έχει αποκτήσει έναν αυξανόμενο πολιτιστικό και κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο με τους πολυάριθμους επισκέπτες που έχει προσελκύσει. Πρώτη Ευρωπαϊκή πολιτιστική πόλη ανακηρύχθηκε η Αθήνα το 1985. 
Το 1999 η Ευρωπαϊκή πόλη πολιτισμού μετονομάστηκε σε Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Από το 2005 οι θεσμοί της Ε.Ε. συμμετέχουν καθοριστικά στην διαδικασία επιλογής των πόλεων που θα φιλοξενήσουν το γεγονός. Ο ανταγωνισμός μεταφέρεται στο εσωτερικό των χωρών αλλά η αξιολόγηση και η επιλογή γίνεται από ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων και η ανακήρυξή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2007, κάθε χρόνο θα ορίζονται δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και κάθε κράτος έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει με τη σειρά του το γεγονός. Για το  2021 έχουν επιλεγεί η Ελλάδα και η Ρουμανία. 
Από το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση σε κάθε Πολιτιστική Πρωτεύουσα βραβείου προς τιμήν της Μελίνας Μερκούρη. Το βραβείο δίνεται στην κάθε πόλη, όχι λιγότερο από τρεις μήνες πριν την έναρξη των εκδηλώσεων και είναι ύψους  €1,5 εκατομ. 
Ο θεσμός της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι σχεδιασμένος ώστε: 
 • Να αναδεικνύει τον πλούτο και την διαφορετικότητα των πολιτιστικών εκφάνσεων της Ευρώπης.
 • Να επαυξάνει την αίσθηση στους πολίτες πως ανήκουν σε κοινό πολιτιστική περιοχή.
 • Να εξυμνεί τις πολιτιστικές αξίες και τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι πολίτες.
 • Να ωθεί τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη των πόλεων.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αναδοχή του τίτλου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για :
 • Αναγέννηση των πόλεων.
 • Εξύψωση της φυσιογνωμίας της πόλης διεθνώς.
 • Ενίσχυση της εικόνας της πόλης στα μάτια  των ίδιων των κατοίκων της.
 • Εμφύσηση νέας ζωής στην πολιτιστική ζωή της πόλης.
 • Μεγάλη τόνωση του τουρισμού της περιοχής της.
Ο Δήμος Τρίπολης είναι η καρδιά της Πελοποννήσου. Διεκδικεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021 ως πρωτεύουσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και ως πρωτεύουσα της φημισμένης Αρκαδίας.
Με την αναδοχή του Τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, η  Τρίπολη θα έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει τα ίχνη μιας ιδέας που σαγηνεύει τον πολιτισμό της Ευρώπης και της Δύσης και να προσεγγίσει με σύγχρονο πνεύμα το μύθο της, εδώ στη γη που  την ενέπνευσε και  της έδωσε το όνομά της. 
Η υποψηφιότητα της Τρίπολης για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, αποτελεί δέσμευση σε ένα μακροπρόθεσμο πολιτιστικό πρόγραμμα που θα αντικατοπτρίζει την ιδέα της Αρκαδίας και θα στοχεύει να κάνει τον τόπο της Αρκαδίας το σύγχρονο πολιτιστικό λίκνο για του Αρκαδικού Ιδεώδους και του Ουμανισμού. 
Για να γίνει η Αρκαδία στον 21ο αιώνα, ο τόπος όπου οι άνθρωποι, η φύση, ο έρωτας, ο πολιτισμός, η ποιότητα ζωής και η φιλοξενία, θα αναδεικνύουν την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική διάσταση του Αρκαδικού Ιδεώδους και θα υπενθυμίζουν έναν δρόμο προς την ευδαιμονία, βασισμένο στις αρετές του ανθρώπου ως έλλογου πολιτικού  όντος.Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός των επτά Γορτυνίων Αγίων, στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στου Φιλοπάππου (παραπλεύρως εστιατορίου «Διόνυσος»), που αποτελεί Μετόχι της Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου Γορτυνίας.
Την παραμονή θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός στις 6.μ.μ και ανήμερα Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, με αρτοκλασία, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία.
Προσκαλούνται οι Γορτύνιοι και φίλοι της Γορτυνίας να παρευρεθούν.

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ( Ηλεκ/νικού Υπολογιστή, μουσικής & Χορού) από ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ( Ηλεκ/νικού Υπολογιστή,  μουσικής & Χορού)
από 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

(υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής)

Ο σύλλογος γονέων με στόχο την επιμόρφωση ,την δημιουργία,την ψυχαγωγία,και την προώθηση τοπικού πολιτισμού στο πλαίσιο συνεργασίας με τη νεολαία , τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, το Δήμο Γορτυνίας , τη ΔΗ.ΚΕ.Γ και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού,Παιδείας κ΄Θρησκευμάτων για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016 θα υλοποιήσει άμεσα ::
1) Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης ενηλίκων Κ.Δ.Β.Μ με Θεματική ενότητα -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ( ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η/Υ ) Το πρόγραμμα είναι εβδομαδιαίο διάρκειας 50 ωρών
Ημέρα λειτουργίας του κάθε Σάββατο 5:οο μ.μ -8:00 μμ (Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων )
2) Εκπαιδευτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΏΝ ΧΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΟΝΟΜΑ) …………………………… τηλ.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ( ΟΝΟΜΑ) ……………………………… ΤΑΞΗ ,,,,,,,,,,, ΤΗλ
Κάθε Παρασκευή απογευματινές ώρες ως ημέρα λειτουργίας κατόπιν επιλογής ΔΣ Συλλόγου.
Θα καθοριστεί μηνιαίο αντίτιμο σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχόντων κατόπιν σχετικού δελτίου Τύπου Δήμου Γορτυνίας.
3) Εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΜΟΥΣΙΚΗΣ έγχορδων μουσικών οργάνων (μπουζούκι, κιθάρα κ,τ.λ
Ημέρα λειτουργίας κάθε Δευτέρα (απογευματινές ώρες
χρονικής διάρκειας 50΄))
το σχετικό μηνιαίο αντίτιμο κατόπιν εκπαιδευτικού και Δ,Σ συλλόγου ανέρχεται (60 Ε).
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ ……………………. τάξη ,,,,,,,,,,,,,τηλ Γονέα,,,,,,,,,,
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 /09 /2015 7: 30 μμ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΎΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ προς συμπλήρωση με απαραίτητο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος για το πρόγραμμα Η/Υ
.Επίσης οι υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής ΜΟΥΣΙΚΗς κ ΠΑΡΑΔΟΔΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ θα επιστραφούν την παραπάνω ώρα συνάντησης!Θα ακολουθήσει υπεύθυνη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές ωραρίων . Το ωράριο μουσικής θα διαμορφωθεί κατόπιν συνεργασίας γονέα και εκπαιδευτικού καθώς και ΔΣ συλλόγου και ΔΗ.ΚΕ.Γ για τους παραδοσιακούς χορούς!.
--ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ κ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ
Ευχόμαστε καλή συνεργασία,
καλή πρόοδο στους μαθητές!!!!!!!
Η πρόεδρος
ΡΑΙΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ
Η Γραμματέας
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Επίδομα 600 €: Σε ποια χωριά της Αρκαδίας το δικαιούνται οι κάτοικοι !!!

Επίδομα 600 €: Σε ποια χωριά της Αρκαδίας 
το δικαιούνται οι κάτοικοι !!!

Μέχρι το τέλος του χρόνου (31/12/2015), οι κάτοικοι 178 χωριών της Αρκαδίας μπορούν να κάνουν αιτήσεις στα ΚΕΠ για την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015» που φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
 • σε εξακόσια (600) Ευρώ ετησίως, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως
 • σε τριακόσια (300) Ευρώ ετησίως, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων είναι μεταξύ  των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και  των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€).- www.kalimera-arkadia.gr
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
 •  Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
 • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014 – φορ. έτος 2014).
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
 •  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, προς την ΥΔΕ περί της μη ύπαρξης σε βάρος του κανενός στοιχείου εκχώρησης ή κατάσχεσης.
Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).

Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:
 • Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
- www.kalimera-arkadia.gr
- www.kalimera-arkadia.gr

- www.kalimera-arkadia.gr

Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπή

Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
&
   Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που διεξήχθη στις 14/6/15 η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας  Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015, στις 10:00 το πρωί, στα επί της οδού Τζωρτζ 9 και Σολωμού 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος γραφεία της Ομοσπονδίας.


ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 
ΤΖΩΡΤΖ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ:10682
ΤΗΛ: 2103823014 ΦΑΞ: 2103823018
E-MAIL: panarkadiki.gr@gmail.com

Προς τους Συλλόγους- Μέλη της
Παναρκαδικής Ομοσπονδία  Ελλάδας

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα: Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που διεξήχθη στις 14/6/15 η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας  Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015, στις 10:00 το πρωί, στα επί της οδού Τζωρτζ 9 και Σολωμού 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος γραφεία της Ομοσπονδίας.
Καλούμε όλους τους Συλλόγους της Αρκαδίας σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12, 13 και 14 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε. να λάβουν μέρος σε αυτή την Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.                   Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
2.                   Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 20/05/2012 έως 9/10/2015.
3.                   Οικονομικός απολογισμός.
4.                   Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
5.                   Συζήτηση επί των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού.
6.                   Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη
7.                   Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής.
8.                   Προϋπολογισμός έτους 2015-2016.
9.                   Προτάσεις για την αναβάθμιση και καλύτερη λειτουργία της ΠΟΕ.
10.               Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. (άρθρα 6 και 12) και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. η εκπροσώπηση των συλλόγων-μελών πραγματοποιείται ως εξής:
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, ορίζονται έως δύο (2) αντιπρόσωποι
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200 ορίζονται έως τρεις (3) αντιπρόσωποι
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300 ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιπρόσωποι
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300 ορίζονται έως πέντε (5) αντιπρόσωποι
Ειδικά και αποκλειστικά γι’ αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευσητο Δ.Σ αποφάσισε η συνδρομή για την οικονομική τακτοποίηση των συλλόγων-μελών για τις ανωτέρω κατ’ αντιστοιχία κατηγορίες αριθμού μελών ορίζεται ως εξής:
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, συνδρομή 25,00 €
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200, συνδρομή 35,00 €
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300, συνδρομή 45,00 €
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300, συνδρομή 60,00 €
·                     Οι Σύλλογοι που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους από οικονομική δυσπραγία λόγω των γενικότερων συνθηκών τακτοποιούνται οικονομικά καταβάλλοντας επί πλέον 5 € για κάθε έτος από τα δύο προηγούμενα.
Τα νέα  μέλη ( όσοι έχουν εγγραφεί στην ΠΟΕ από 20/5/2012 έως 25/02/2015) πρέπει να καταβάλουν και την αξία της εγγραφής η οποία έχει οριστεί  στο ποσόν των 15,00 €.
Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2015 θα δύνανται να συμμετέχουν δια των αντιπροσώπων τους μόνον οι εγγεγραμμένοι και οικονομικώς εντάξει σύλλογοι-μέλη που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ιδιαίτερα οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας τουλάχιστον οχτώ (8) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2015 δηλαδή έως και το Σάββατο 10/10/2015 (άρθρο 14) με υποχρέωση για οικονομική τακτοποίηση του Συλλόγου μέχρι τότε. 
Τα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζωρτζ 9 ΠΛ. Κάνιγγος) θα είναι ανοιχτά κάθε εργάσιμη μέρα από25/09/2015 έως και 17/10/2015 και κατά τις ώρες 17:00 έως 21:00 για την εξυπηρέτηση των συλλόγων μελών.
Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους συλλόγους-μέλη να τακτοποιηθούν οικονομικά και με κατάθεση της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Π.Ο.Ε στην   Τράπεζα Πειραιώς στα ονόματα του  Προέδρου (Βασίλειου Γιαννακάκου ) και της Ταμία (Νάντιας Καραγιάννη) και είναι:  5126-070529-442 μέχρι την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 13:00 μ.μ. με την δεσμευτική υποχρέωση να δηλωθεί στην Τράπεζα το όνομα του συλλόγου - μέλους για τον οποίο γίνεται η κατάθεση της συνδρομής και η επαρχία προέλευσης του.
Για τον ονομαστικό ορισμό των αντιπροσώπων των συλλόγων – μελών, σας αποστέλλουμε ειδικό έντυπο με τίτλο ‘’ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. ΤΗΣ Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2015  το οποίο πρέπει να έχει επιστραφεί στην Π.Ο.Ε. δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκτός αν υπάρχουν και υποψηφιότητες οπότε πρέπει να επιστραφεί έως και το Σάββατο 10/10/2015. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει και μέσο φαξ στα 2103823018 και 2105447317.
Όλα τα σχετικά με τις εκλογές έντυπα υπάρχουν και στο site της ΠΟΕ www.panarkadiki.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.:
ΤΖΩΡΤΖ 9 1ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.:10682
ΦΑΞ Π.Ο.Ε/: 2103823018
E-MAIL Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

Παρακαλούμε για το μέγιστο ενδιαφέρον σας και συμβολή σας για την επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης για να δύναται η ΠΟΕ να πραγματοποιεί τις Δραστηριότητες της στα πλαίσια των σκοπών και στόχων που θέτει το καταστατικό της.

                                                     ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ                                                     ΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΗ σελίδα μας παρακαλεί και προτρέπει όλα τα Αρκαδικά σωματεία - Συλλόγους & Ενώσεις  να πλαισιώσουν την Ομοσπονδία και όλοι μαζί  να την σηκώσουμε στο ύψος που πράγματι θα πρέπει να είναι και να απομονώσουμε εκείνους που την διαβάλουν  και θέλουν με κάθε τρόπο να είναι ανενεργή για πολλούς και διαφόρους λόγους.  Που αντί να λυπούνται που έχει χάσει το κύρος της,  χαίρονται . Αρκάδες εσμέν αλλά εναντίον της μάνας των Συλλόγων, της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας στέκουν. Αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να σταματήσουν και θα πρέπει να δούμε πως λειτουργούν και ποια  τα αποτελέσματα άλλων Ομοσπονδιών.
Πέραν των παλιών μελών του Δ.Σ. και νέα μέλη από όλους τους συλλόγους θα πρέπει να έχει το νέο Δ. Σ..
Ανθρώπους που θα έχουν όρεξη, δύναμη και ικανότητες, να ξαναφέρουν την Ομοσπονδία στη θέση που της αξίζει.. Ανθρώπους με αγάπη, ειλικρίνεια, δυναμισμό, ιδέες, αγωνίες, ανιδιοτελή προσφορά, μεράκι και χρόνο, ώστε να απογειώσουν την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, προσθέτοντάς της φυσικά  αίγλη και σεβασμό.
Οφείλουμε στους εαυτούς μας, στις νέες γενιές, αλλά και στους προγόνους μας, τον μέλλον αυτής της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας  να την οδηγήσουμε με ασφάλεια και νέες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με νέα δεδομένα, απέναντι στις προκλήσεις   της εποχή μας, και ελπίζουμε νά 'ναι  γόνιμα, εποικοδομητικά,  με έμπνευση, παρουσία, συμμετοχή, ευθύνη και υπομονή. 
Όλοι οι Αρκαδικοί Σύλλογοι ανά την Ελληνική επικράτεια στις 18 Οκτώβρη στο πλευρό 
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
αλλά και η Παναρκαδική κοντά στους Αρκαδικούς Συλλόγους
και όλοι μαζί να δουλέψουμε για την Ανάδειξη κι Ανάπτυξη της μάνας γης Αρκαδίας.Προς το
(Πλήρης Επωνυμία Σωματείου


Διοικητικό Συμβούλιο της


Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος
(Πλήρης Διεύθυνση Σωματείου)(Τηλέφωνο)Δ Η Λ Ω Σ Η

Εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση της 18ης Οκτωβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, που λειτουργεί Νόμιμα (αριθμ.Απόφασης:……………………..του Πρωτοδικείου……………..), στη συνεδρίαση της ………………. όρισε αριθμό αντιπροσώπων ……………  στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, καθόσον το Σωματείο μας έχει …… μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
  Οι αντιπρόσωποι μας αυτοί είναι:

Α.Τακτικοί αντιπρόσωποι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.2.3.4.5.
Β.Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.2.3.4.5.
Επίσης προτείνει υποψήφιους:
Γ.Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.2.3.
Δ.Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.
                                                                                               Αθήνα, ………………………….

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.Γραμματέας


               (Υπογραφή Προέδρου)                            (Σφραγίδα Σωματείου)                            (Υπογραφή Γεν.Γραμ.)


πατήστε για την αίτηση http://www.panarkadiki.gr/content/view/171/24/