Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/12/2017

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 22/12/2017 στις 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 22 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Άρση καταπτώσεων - αποκατάσταση από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Δ.Ε. Δημητσάνας, Δ.Ε. Ηραίας και Δ.Ε. Τρικολώνων» προϋπολογισμού 14.780,80 € στον Κ.Α. 30.7333.80028. 

2. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Άρση καταπτώσεων - αποκατάσταση από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Δ.Ε. Βυτίνας, Δ.Ε. Κλείτορος και Δ.Ε. Λαγκαδίων» προϋπολογισμού 14.756,00 € στον Κ.Α. 30.7333.80029. 

3. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Άρση καταπτώσεων - αποκατάσταση από δυσμενή καιρικά φαινόμενα Δ.Ε. Τροπαίων και Δ.Ε. Κοντοβάζαινας» προϋπολογισμού 8.779,20 € στον Κ.Α. 30.7333.80030. 

4. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σχάρας απορροής όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Περδικονερίου» προϋπολογισμού 1.500,00 € στον Κ.Α. 25.7336.70903. 

5. Ψήφιση πιστώσεων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνες επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Γορτυνίας, τοποθέτηση φωτιστικών σε Τοπικές Κοινότητες κλπ. 

6. Ψήφιση πίστωσης 293,07€ για «Σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης που βρίσκεται στη Μυγδαλιά Γορτυνίας» και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας. 

8. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2018. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος Δήμαρχος Γορτυνίας 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους καλείται αναπληρωματικό μέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: